معماری به کوچکترین مقیاس شهری مثل محله، تا کوچکترین واحد محله همانند واحد همسایگی و حتی در برخی مواقع به کوچکترین جزء همسایگی یعنی سالن، اشپزخانه و یا اتاق می پردازد. مقیاس مداخله و حوزه عملکرد معمار در اکثر مواقع به ایجاد فضاهایی با مقیاس انسانی تا حد قابل لمس تعریف می شود. در معماری رابطه یک خانواده با هم مد نظر قرار می گیرد. واحد همسایگی در واقع کوچکترین واحد جامعه در فضایی کوچک ولی با استقلال فضایی بسیار بالا می باشد. نقش معمار چیدمان فضایی این افراد در کنار یکدیگر با رعایت حریم هرکدام از انها می باشد.

رحیم هاشم پور معمار، دانشگاه ملي معماري پاريس E.S.A

 

مشاهده پروژه‌ها

آمایش سرزمین استراتژی و برنامه جامع سرزمین و اقوامی را رقم می زند که در یک قلمرو قرار می گیرند. ساماندهی و سازماندهی یک پهنه بزرگ مدنی و اجتماعی مانند یک کشور را برای آسایش مردم آن سرزمین بر عهده دارد. آمایش سرزمین در تلاش است تا رابطه بین انسان و طبیعت را به نحو احسن برقرار نماید بطوریکه بصورت متعادل تمامی پهنه طبیعی بطور متوازن و متعادل در اختیار همگان قرار گیرد. اهداف آمایش سرزمین در توزیع متوازن منابع موجود در یک سرزمین بین تمامی مردم آن سرزمین میباشد. می توان گفت آمایش سرزمین یك استراتژی رسیدن به توسعه ای هرچه عادلانه تروانسانی تر است .

رحیم هاشم پور دكتراي آمايش سرزمين و شهرسازي ، دانشگاه رنس، فرانسه

 

مشاهده پروژه‌ها

شهرسازی مقیاسی متفاوت و در رابطه با یک اجتماع است که در مقیاس شهری از چندین محله که چندین انسان را در بر می گیرد حکایت می کند. در واقع شهرسازی از زاویه دید جمعی و در رابطه با فرهنگ و رفتار جمعی تعریف می شود. کوچکترین واحد شهرسازی را می توان یک محله دانست که شامل چندین واحد همسایگی می باشد. شهرسازی به ارتباطات جمعی، عملکرد، فعالیتهای روزانه، رفت و امد و ساعات فراغت می اندیشد و برای همه آنها برنامه ریزی و طراحی می کند. ابعاد و مقیاس شهرسازی در پهنه بندی فضایی و برنامه های جامع یک اجتماع مدنی تدوین می گردد. شهرسازی در دو حوزه برنامه ریزی و طراحی عمل می کند که هرکدام بخشی از مسئولیت شهرسازی را برعهد می گیرند. برنامه ریزی شهری چیدمان و روابط بین اجزاء شهر را مدیریت می کند و طراحی شهری برنامه ریزی محیطی، تناسبات فضایی، زیباشناختی عناصر شهری، ارتباط بین انسان و محیط طبیعی و یا انسان ساخت را بر قرار می کند. 

رحیم هاشم پور دكتراي آمايش سرزمين و شهرسازي ، دانشگاه رنس، فرانسه

 

مشاهده پروژه‌ها

معماران داخلی متخصصان طراحی و ساخت فضای داخلی برای ایمنی، عملکرد و زیبایی شناسی هستند. یکی از ارکان مهم معماری داخلی این است که معماران داخلی نه تنها در دوام و استحکام مصالح ساختمانی درک بالای داشته باشند، بلکه در استفاده از نور، رنگ و بافت در فضا مهارت داشته باشند.

نرگس پورفرزانه

 

مشاهده پروژه‌ها