معماری،بازنمایی خویشتن در قالب حضور
 با بیان:
دکتر علی اکبري
دکتر رحیم هاشم پور
مهندس سعید امیری

[حضور برای عموم آزاد]
⬅️رزرو رایگان
 http://aacenter.ir/public/coursetemp/reg?course=inter08