ویلای ایمانی

کارفرما: خانه ویلایی ایمانی

نشانی: استان مازندران- تنکابن

تاریخ: ۱۳۹۵

تیپ پروژه: مسکونی ویلایی

برنامه فیزیکی: شامل ۲ واحد مجزا که از بیرون به یک ساختمان واحد تبدیل شده که هر کدام دارای ۳ اتاق خواب می باشد